Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY AKCIE LETNÝ CASHBACK (ďalej len „VOP“)


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť NIKON CEE GmbH, so sídlom Viedeň, Wagenseilgasse 5-7, Rakúsko, zastúpená prostredníctvom NIKON CEE GmbH, odštepný závod, so sídlom K Radotínu 15, Praha 5, zapísaná pod spisovou značkou A 77457, vedená na Mestskom súde v Prahe (ďalej len „Usporiadateľ“) vyhlasuje akciu Letný Cashback na webových stránkach https://nikoncashback.cz/ a https://nikoncashback.sk/.
1.2. Letný Cashback je akcia prebiehajúca v období od 15. júna do 31. augusta 2018, ktorá umožňuje účastníkom čerpať spätný finančný bonus uvedený v Prílohe 1 k jednotlivým typom fototechniky zakúpeným u vybraných predajcov špecifikovaných v Prílohe 2. Táto akcia je určená iba pre nové a originálne produkty Nikon, ktoré sú pre Usporiadateľa oficiálne licencované v Českej a Slovenskej republike. Spätný bonus je možné uplatniť na nákup ľubovoľných produktov z ponuky, ale nie je možné nakúpiť viac kusov jedného typu. Výrobky zakúpené v iných obchodoch, ako u vybraných predajcov, alebo mimo územia ČR / SR sa nemôžu zúčastniť akcie. Akcia platí do vypredania zásob vybraných produktov. Usporiadateľ nezodpovedá za to, že vybraní partneri nebudú schopní uspokojiť objednávky vybraných produktov v rámci Cashbacku (ďalej len „Cashback“).
1.3. Žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „Žiadateľ“).
1.4. Žiadateľ odoslaním žiadosti potvrdzuje, že sa pred odoslaním žiadosti zoznámil s týmito VOP a výslovne s nimi súhlasí a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania žiadosti.
1.5. Ochrana osobných údajov je vysvetlená v Oznámení spoločnosti o ochrane súkromia.
1.6. Znenie VOP môže Usporiadateľ zmeniť či dopĺňať. O každej takejto zmene Usporiadateľ e-mailom informuje Žiadateľa najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien. Ak nebude Žiadateľ so zmenou VOP súhlasiť, má právo bez akejkoľvek sankcie požiadať o vymazanie z databázy.
2. PODMIENKY ÚČASTI NA AKCII CASHBACK
Pre uplatnenie nároku na finančný bonus (ďalej len „bonus“) je nutné, aby žiadateľ splnil nasledujúce podmienky:
2.1. Nákup vybranej fototechniky (špecifikovanej v Prílohe 1) musí prebehnúť v období od 15. júna do 31. augusta 2018 a to iba u vybraných predajcov (špecifikovaných v Prílohe 2). Pri nákupe u iného predajcu bude žiadosť automaticky zamietnutá.
2.2. Registrácia žiadostí: žiadosť o Cashback musí byť odoslaná najneskôr do 14. septembra 2018 prostrednictvom on-line žiadosti na adrese https://www.nikoncashback.cz/ alebo https://www.nikoncashback.sk/. Žiadosť musí obsahovať naskenovanú faktúru alebo daňový doklad (vo formáte jpg/png alebo pdf). Žiadateľ obdrží emailom prístupové údaje ku svojmu účtu na českých alebo slovenských stránkach pre sledovanie stavu žiadosti.
2.3. Žiadateľ musí vlastniť bankový účet vedený v Českej alebo Slovenskej republike.
2.4. Žiadateľ musí byť plnoletým občanom Českej alebo Slovenskej republiky príp. právnickou osobou so sídlom v Českej alebo Slovenskej republike po dobu trvania akcie Cashback.
2.5. V prípade, že zákazník použije nakúpené predmety, na ktoré uplatnil Cashback, pre svoju ekonomickú činnosť, je povinný previesť zníženie odpočtu DPH. Usporiadateľ nevystavuje opravné daňové doklady.
2.6. Nárok na bonus nie je možné vymáhať súdnou cestou.
3. POSÚDENIE ŽIADOSTI
3.1. Usporiadateľ posúdi iba tie žiadosti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky.
3.2. Usporiadateľ nezodpovedá za to, že predajcovia počas akcie Cashback nedodržia termíny dodania a následné omeškanie podania žiadostí. Žiadosti podané s iným dátumom uskutočnenia zdaniteľného plnenia ako 15. júna – 31. augusta 2018 budú automaticky zamietnuté.
3.3. V prípade úspešnej registrácie žiadosti bude Žiadateľovi odoslaný informačný email z adresy info@nikoncashback.cz, kde bude uvedené číslo a prihlasovacie údaje pre ďalšiu kontrolu.
4. VYLÚČENIE Z AKCIE CASHBACK
Usporiadateľ má nárok vylúčiť bez povinnosti kompenzácie účastníka z akcie Cashback, ak:
4.1. porušuje akékoľvek ustanovenie tohto VOP akýmkoľvek spôsobom;
4.2. nespĺňa podmienky stanovené vo VOP (v tomto prípade je vylúčený automaticky);
4.3. údaje alebo informácie uvedené v žiadosti sú nesprávne, či zavádzajúce - poskytnutie nepravdivých alebo nesprávne zadaných mien, adries, osobných údajov, príp. nárok na náhradu osoby inej ako registrujúcej sa osoby;
4.4. prevádza akúkoľvek úpravu daňového dokladu;
4.5. pokiaľ je Žiadateľ vylúčený, nemôže požadovať vrátenie bonusu, alebo ak nastane dôvod k vylúčeniu po prevode čiastky na účet Žiadateľa, musí Žiadateľ vrátiť už vyplatený bonus späť na účet Usporiadateľa z ktorého bol bonus vyplatený;
4.6. Usporiadateľ má nárok pozastaviť platbu bonusu s ohľadom na skutočnosť, ktorá môže byť príčinou vylúčenia.
5. VÝPLATA BONUSU
5.1. Po uplynutí lehoty, počas ktorej je možné tovar vrátiť (14 dní), bude žiadosť spracovaná Usporiadateľom. Pokiaľ nedôjde v tomto termíne k vráteniu tovaru obchodníkovi, bude po schválení žiadosti preplatený daný bonus.
5.2. Usporiadateľ sa zaväzuje preplatiť bonus bez zbytočného odkladu po spracovaní všetkých formalít, najneskôr však do 60 pracovných dní.
6. KONTAKTNÉ ÚDAJE
6.1. Webové stránky: https://nikoncashback.cz/ alebo https://nikoncashback.sk/.
6.2. Telefonné kontakty: +420 230 230 174, +420 730 803 366 (pondelok – piatok: 8:00-16:00 hodín)
6.3. E-mailová adresa: cashback@nikon.cz.


Prehľad vybranej fototechniky v akcii Letný Cashback 2018

Prehľad vybraných predajcov