Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AKCE LETNÍ CASHBACK (dále jen „VOP“)


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Společnost NIKON CEE GmbH, se sídlem Vídeň, Wagenseilgasse 5-7, Rakouská republika, jednající prostřednictvím NIKON CEE GmbH, odštěpný závod, se sídlem K Radotínu 15, Praha 5, zapsaná pod spisovou značkou A 77457, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“) vyhlašuje akci Letní Cashback na webových stránkách https://nikoncashback.cz/ a https://nikoncashback.sk/.
1.2. Letní Cashback je akce, která probíhá v období od 15. června do 31. srpna 2018 umožňující účastníkům čerpání zpětného finančního bonusu uvedeného v Příloze 1 k jednotlivým typům fototechniky, zakoupených u vybraných prodejců specifikovaných v Příloze 2. Tato akce je určena pouze pro nové a originální produkty Nikon, které jsou pro Pořadatele oficiálně licencovány v České a Slovenské republice. Zpětný bonus je možné uplatnit na nákup libovolných produktů z nabídky, ale není možné nakoupit více kusů jednoho typu. Výrobky zakoupené v jiných obchodech, než u vybraných prodejců, nebo mimo území ČR / SR se nemohou účastnit akce. Akce platí do vyprodání zásob vybraných produktů. Pořadatel nezodpovídá za to, že vybraní partneři nebudou schopni uspokojit objednávky vybraných produktů v rámci Cashbacku (dále jen „Cashback“).
1.3. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Žadatel“).
1.4. Žadatel odesláním žádosti potvrzuje, že se před odesláním žádosti seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání žádosti.
1.5. Ochrana osobních údajů je vysvětlena v Oznámení společnosti o ochraně soukromí.
1.6. Znění VOP může Pořadatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Pořadatel e-mailem informuje Žadatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li Žadatel se změnou VOP souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.


2. PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCI CASHBACK
Pro uplatnění nároku na finanční bonus (dále jen „bonus“) je nutné, aby žadatel splnil následující podmínky:
2.1. Nákup vybrané fototechniky (specifikované v Příloze 1) musí proběhnout v období od 15. června do 31. srpna 2018, a to pouze u vybraných prodejců (specifikovaných v Příloze 2). Při nákupu u jiného prodejce bude žádost automaticky zamítnuta.
2.2. Registrace žádosti: žádost o Cashback musí být odeslaná nejpozději do 14. září 2018 prostřednictvím on-line žádosti na adrese https://www.nikoncashback.cz/ nebo https://www.nikoncashback.sk/. Žádost musí obsahovat naskenovanou fakturu nebo daňový doklad (ve formátu jpg/png nebo pdf). Žadatel obdrží emailem přístupové údaje ke svému účtu na českých nebo slovenských stránkách pro sledování stavu žádosti.
2.3. Žadatel musí vlastnit bankovní účet vedený v České nebo Slovenské republice.
2.4. Žadatel musí být plnoletým občanem České nebo Slovenské republiky, příp. právnickou osobou se sídlem v České nebo Slovenské republice, po dobu trvání akce Cashback.
2.5. V případě, že zákazník použije nakoupené předměty, na které uplatnil Cashback, pro svoji ekonomickou činnost, je povinen provést snížení odpočtu DPH. Přijatou platbu Cashbacku v jakékoli výši (i nad 10 000 Kč včetně DPH) uvádí plátce DPH v kontrolním hlášení v oddílu B.3. Pořadatel tyto platby vykazuje v oddílu A.5. Pořadatel nevystavuje opravné daňové doklady.
2.6. Nárok na bonus není možné vymáhat soudní cestou.


3. POSOUZENÍ ŽÁDOSTI
3.1. Pořadatel posoudí pouze ty žádosti, které splňují výše uvedené podmínky.
3.2. Pořadatel nezodpovídá za to, že prodejci během akce Cashback nedodrží termíny dodání a následné zpoždění podání žádostí. Žádosti podané s jiným datem uskutečnění zdanitelného plnění než 15. června – 31. srpna 2018 budou automaticky zamítnuty.
3.3. V případě úspěšné registrace žádosti bude Žadateli odeslán informační email z adresy info@nikoncashback.cz, kde bude uvedeno číslo a přihlašovací údaje pro další kontrolu.


4. VYLOUČENÍ Z AKCE CASHBACK
Pořadatel má nárok vyloučit bez povinnosti kompenzace účastníka z akce Cashback, pokud:
4.1. porušuje jakékoli ustanovení tohoto VOP jakýmkoliv způsobem;
4.2. nesplňuje podmínky stanovené ve VOP (v tomto případě je vyloučení automatické);
4.3. údaje nebo informace uvedené v žádosti jsou nesprávné, či zavádějící - poskytnutí nepravdivých nebo nesprávně zadaných jmen, adres, osobních údajů, příp. nárok na náhradu osoby jiné než registrující se osoby;
4.4. provádí jakoukoliv úpravu daňového dokladu;
4.5. pokud je Žadatel vyloučen nemůže požadovat vrácení bonusu, nebo nastane-li důvod k vyloučení po převodu částky na účet Žadatele, musí Žadatel vrátit již vyplacený bonus zpět na účet Pořadatele, ze kterého byl bonus vyplacen;
4.6. Pořadatel má nárok pozastavit platbu bonusu s ohledem na skutečnost, která může být příčinou vyloučení.


5. VÝPLATA BONUSU
5.1. Po uplynutí lhůty, během které lze zboží vrátit (14 dnů), bude žádost zpracována Pořadatelem. Pokud nedojde v tomto termínu k vrácení zboží obchodníkovi, bude Vám po schválení žádosti proplacen daný bonus.
5.2. Pořadatel se zavazuje proplatit bonus bez zbytečného odkladu po zprocesování všech formalit, nejpozději však do 60 pracovních dnů.


6. KONTAKTNÍ ÚDAJE
6.1. Webové stránky: https://nikoncashback.cz/ nebo https://nikoncashback.sk/.
6.2. Telefonní kontakty: +420 230 230 174, +420 730 803 366 (pondělí – pátek: 8:00-16:00 hodin)
6.3. E-mailová adresa: cashback@nikon.cz.

PŘÍLOHA Č. 1
Přehled vybrané fototechniky v akci Letní Cashback 2018
https://nikoncashback.cz/cs/seznam-produktu

PŘÍLOHA Č. 2
Přehled vybraných prodejců

Česká republika
https://nikoncashback.cz/cs/partnerske-obchody

Slovensko
https://nikoncashback.cz/sk/partnerske-obchody